Nenustatya header foto

Lietuvos Kolegijų Direktorių Konferencijos įstatai

I. Bendroji dalis

1. Lietuvos Kolegijų direktorių konferencija (toliau – Konferencija) yra ne pelno siekianti asociacija, kurią sudaro Lietuvos koleginio sektoriaus aukštosios mokyklos (toliau - kolegijos), atstovaujamos kolegijų direktorių.

2. Konferencija koordinuoja kolegijų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su centrinės ir vietos valdžios ir valdymo institucijomis ir yra kompetentinga aukštųjų koleginių studijų, taikomųjų mokslinių tyrimų ir profesionaliojo meno, politikos klausimais.

3. Konferencija savo veikloje remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Mokslo ir studijų įstatymu, LR asociacijų įstatymu, LR civiliniu kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei šiais įstatais.

4. Konferencijos teisinė forma yra asociacija.

5. Konferencija yra viešasis juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir savarankišką balansą, antspaudą, kuriame nurodytas jos pilnas pavadinimas, ir logotipą. Už savo prievoles atsako jai priklausančiu turtu.

6. Konferencijos pilnas pavadinimas: Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (sutrumpintai – LKDK).

7. Konferencijos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

 

II. Tikslai ir veiklos sritys:

8. Pagrindiniai Konferencijos tikslai – koordinuoti Lietuvos kolegijų veiklą rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtojant taikomąjį mokslą bei profesionalųjį meną, skatinti kolegijų tarpusavio ir tarptautinį bendradarbiavimą bei bendradarbiavimą su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.

9. Įgyvendindama šiuos tikslus, Konferencija:

9.1. keičiasi narių informacija ir nuomonėmis visais kolegijų vidinio gyvenimo ir santykių su kitomis institucijomis klausimais, siekiant kolegijų sektoriaus, kaip Lietuvos binarinės aukštojo mokslo sistemos dalies, efektyvaus funkcionavimo;

9.2. siūlo valstybės aukštojo mokslo politiką valdžios institucijų bei visuomenės svarstymui;

9.3. atstovauja kolegijų interesus teisėkūroje; aktyviai dalyvauja rengiant įstatymus, susijusius su aukštuoju mokslu, teikia įstatymų projektų pataisų siūlymus, tarpininkauja teikiant jau priimtų įstatymų pataisas;

9.4. atstovauja kolegijų interesus įstatymų vykdomuosiuose organuose, siekdama kuo palankesnių sprendimų savo narių atžvilgiu;

9.5. teikia pasiūlymus dėl aukštojo mokslo biudžeto projektų rengimo ir finansavimo subsidijų aukštosioms mokykloms skyrimo, teikia siūlymus dėl kolegijų finansavimo;

9.6. siekia, kad kolegijos būtų lygiavertėmis Europos vieningos aukštojo mokslo erdvės dalyvėmis, aktyviai dalyvauja Bolonijos procese ir siekia jo veiksmingo įgyvendinimo savo kompetencijos ribose, palaiko ryšius su analogiškomis užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis.

9.7. bendradarbiauja su Lietuvos institucijomis, įmonėmis, organizacijomis ir asmenimis, kurie turi interesų ir vertingų pasiūlymų aukštojo mokslo plėtojimo ir kokybės srityje;

9.8. propaguoja visuomenei aukštojo koleginio išsilavinimo tikslus; palaiko ryšius su visuomene, kuria bendrus projektus ir programas, rengia konferencijas, seminarus, pasitarimus, parodas, konkursus ir kitus renginius, vykdo leidybinę veiklą;

9.9. Siekia koleginio sektoriaus veiklos stiprinimo ir vystymo Lietuvos binarinėje aukštojo mokslo sistemoje.

 

III. Konferencijos narių priėmimo, išstojimo ar pašalinimo iš konferencijos tvarka

10. Konferencijos nariai yra Lietuvos Respublikoje įregistruotos ir Lietuvoje veikiančios kolegijos. Konferencijoje kolegijos veikia atstovaujamos kolegijų direktorių (toliau – Direktorius/iai).

11. Nauju Konferencijos nariu gali tapti Lietuvos kolegija, 10 dienų iki visuotinio narių susirinkimo Konferencijos Prezidento vardu pateikus paraišką su Kolegijos registracijos dokumentais ir susirinkime gavus ne mažiau 1/2 Konferencijos narių balsų pritarimą.

12. Konferencijos narys gali būti pašalintas iš konferencijos, jeigu du metus iš eilės nesumoka metinio nario mokesčio arba šiurkščiai pažeidžia Konferencijos įstatus.

13. Konferencijos narys gali laisva valia išstoti iš Konferencijos, apie tai raštu prieš 3 mėnesius informavęs Konferencijos Prezidentą ir atsiskaitęs už jam patikėtas pareigas.

14. Pasibaigus narystei Konferencijoje, Konferencijos nariui stojamieji nario įnašai, nario mokesčiai ar kitaip Konferencijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas, negrąžinami.

15. Konferencijos nariui raštu pareikalavus, Prezidiumas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo pateikimo dienos privalo sudaryti Konferencijos nariui galimybę susipažinti ir (ar) neatlygintinai gauti reikalaujamų Konferencijos dokumentų kopijas.

16. Konferencijos narių sąrašą, kuris turi būti prieinamas kiekvienam jos nariui, tvarko Konferencijos Generalinis sekretorius.

 


IV. Konferencijos narių teisės ir pareigos

17. Konferencijos nariai turi teisę:

17.1. dalyvauti ir balsuoti Konferencijos narių susirinkimuose;

17.2. atstovauti savo kolegijos interesus;

17.3. motyvuotai užprotestuoti Konferencijos narių susirinkimo nutarimą žodžiu arba raštu;

17.4. jeigu narys negali dalyvauti Konferencijos narių susirinkime, jam atstovauti gali kitas raštu įgaliotas asmuo;

17.5. susipažinti su Konferencijos dokumentais ir gauti visą Konferencijos turimą informaciją apie jos veiklą;

17.6. atstovauti Konferencijai suteiktų įgaliojimų ribose, rinkti ir būti renkamu į Konferencijos valdymo organus, teikti siūlymus;

17.7. dalyvauti Konferencijos projektuose ir programose, kitoje veikloje, gauti informaciją apie šią veiklą.

18. Konferencijos narių pareigos:

18.1. laikytis Konferencijos įstatų;

18.2. nustatyta tvarka mokėti metinį nario mokestį, kuris yra mokamas iš Direktoriaus atstovaujamos kolegijos lėšų;

18.3. informuoti savo atstovaujamos kolegijos bendruomenę ir savivaldos organus apie Konferencijos veiklą;

18.4. vykdyti Konferencijos narių susirinkime priimtus nutarimus.

V. Konferencijos struktūra ir valdymas:

19. Konferencijos veiklą savo kompetencijos ribose tvarko:

19.1. visuotinis konferencijos narių susirinkimas – LKDK susirinkimas;

19.2. kolegialus Konferencijos valdymo organas – Prezidiumas;

19.3. vienasmenis Konferencijos valdymo organas – Prezidentas;

20. Aukščiausias Konferencijos organas yra LKDK susirinkimas (toliau – susirinkimas). Jis turi teisę spręsti visus klausimus pagal šiuos Įstatus, juos priimti ir keisti.

21. Konferencijos narių susirinkimo nutarimai priimami paprasta balsų dauguma, susirinkimuose dalyvaujant ne mažiau kaip 1/2 jos narių. Nutarimai, susiję su Konferencijos įstatais, nutarimai dėl Konferencijos pertvarkymo ar pabaigos priimami ne mažiau kaip 2/3 visų Konferencijos narių susirinkime dalyvaujančių Konferencijos narių balsų dauguma. Jeigu Konferencijos narių susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po 2 mėnesių kviečiamas pakartotinis Konferencijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvavo narių.

22. Kiekvienas Konferencijos narys turi protesto teisę. Įvykus balsavimui ir priėmus nutarimą, bent vienam Konferencijos nariui argumentuotai žodžiu arba raštu užprotestavus susirinkimo nutarimą, jis svarstomas pakartotinai.

23. Konferencijos narių susirinkimai šaukiami ne rečiau kaip 4 kartus per akademinius metus, siunčiant pranešimus apie vyksiantį susirinkimą el. paštu. Susirinkimus šaukia Konferencijos Prezidentas arba kai to reikalauja 2/3 Prezidiumo narių, arba 1/3 Konferencijos narių.

24. Negalintys dalyvauti susirinkime Konferencijos nariai gali pateikti savo nuomonę svarstomais klausimais elektroniniu paštu iki susirinkimo pradžios. Elektroniniu paštu pateikta nuomonė paskelbiama susirinkime.

25. Atskirais atvejais LKDK nutarimus gali priimti balsuojant elektroniniu paštu arba faksu, konferencijos nario nurodytu elektroninio pašto adresu arba faksu.

26. Susirinkimas:

27.1. keičia Konferencijos įstatus;

27.2. priima naujus narius, tvirtina narių pasitraukimą iš Konferencijos ar juos šalina;

27.3. renka ir atšaukia Prezidiumo narius;

27.4. renka ir atšaukia Prezidentą;

27.5. renka ir atšaukia Prezidento teikimu Generalinį sekretorių, Viceprezidentą;

27.6. nustato Konferencijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį; jų mokėjimo tvarką bei sąlygas patvirtina atskiru dokumentu;

27.7. tvirtina Konferencijos darbuotojų sąrašą ir jų atlyginimus;

27.8. tvirtina Konferencijos finansinę ataskaitą.

27.9. tvirtina Konferencijos dokumentų ir kitos informacijos apie Konferencijos veiklą pateikimo nariams tvarką;

27.10. priima nutarimus dėl Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos buveinės adreso keitimo;

27.11. priima nutarimą dėl Konferencijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

27. Konferencijos Prezidiumas yra kolegialus Konferencijos valdymo organas, kuris atlieka Konferencijos valdymo funkciją tarp Konferencijos narių susirinkimų, ir kurį sudaro Konferencijos Prezidentas, Viceprezidentas ir trys nariai, renkami 3 metų kadencijai visų Konferencijos narių balsų dauguma (50 % plius 1 balsas) slaptu balsavimu.

28. Konferencijos Prezidiume atstovaujami valstybinių ir nevalstybinių kolegijų interesai.

29. Konferencijos Prezidiumo susirinkimą šaukia Prezidentas arba nemažiau kaip 2 Prezidiumo nariai.

30. Prezidiumo nutarimai, esant kvorumui (50 % plius 1), priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas yra Prezidento balsas.

31. Konferencijos Prezidentu renkamas Konferencijos narys 3 metų kadencijai visų Konferencijos narių balsų dauguma (50 % plius 1 balsas) slaptu balsavimu. Tas pats asmuo gali eiti Prezidento pareigas ne ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Jis gali būti atšauktas 2/3 visų narių balsų dauguma slaptu balsavimu.

32. Konferencijos Prezidentas:

32.1. vadovaudamasis Konferencijos įstatais, atstovauja LKDK santykiuose su trečiaisiais asmenimis, sudaro sandorius Konferencijos vardu, palaiko ryšius su Lietuvos ir užsienio institucijomis ir organizacijomis;

32.2. pasirašo Konferencijos narių susirinkimų bei Prezidiumo posėdžių nutarimus ir protokolus, bendradarbiavimo ir kitas sutartis, raštus bei finansinius dokumentus;

32.3. pirmininkauja Konferencijos narių ir Prezidiumo susirinkimams;

32.4. kartą per metus atsiskaito Konferencijos narių susirinkimui, pateikdamas metinę veiklos ir finansinę ataskaitą;

32.5. teikia Konferencijos narių susirinkimui tvirtinti Generalinį sekretorių bei kitų etatinių darbuotojų kandidatūras ir jų atlyginimo dydžius.

33. Viceprezidentas padeda Prezidentui įgyvendinti Konferencijos nutarimus. Konferencijos Viceprezidentu renkamas Konferencijos narys 3 metų kadencijai visų Konferencijos narių balsų dauguma (50 % plius 1 balsas) slaptu balsavimu. Viceprezidentas negali būti renkamas trečiai kadencijai iš eilės. Viceprezidentas gali būti atšauktas 2/3 visų narių balsų dauguma slaptu balsavimu.

34. Prireikus Prezidentas perduoda dalį savo įgaliojimų Viceprezidentui. Prezidentui susirgus arba išvykus, Viceprezidentas laikinai vykdo Prezidento pareigas.

35. Konferencijos narių susirinkimas gali formuoti Konferencijos komitetus. Komitetas yra darbo grupė, analizuojanti Konferencijos narių susirinkimo ir Prezidiumo suformuluotas problemas ir teikianti jų sprendimo būdus.

36. Komitetai yra steigiami pagal atskiras veiklos kryptis. Komitetui vadovauja Konferencijos narių susirinkimo paskirtas komiteto pirmininkas, kuris gali nebūti Konferencijos nariu. Į komiteto sudėtį gali įeiti ir ne Konferencijos nariai. Komitetai veikia pagal jų pačių patvirtintus Darbo reglamentus.

37. Konferencijos sekretoriatas (toliau – Sekretoriatas) yra nuolat veikiantis Konferencijos vykdomasis organas. Jo veiklą reglamentuoja Konferencijos sekretoriato darbo reglamentas, kurį tvirtina Konferencijos narių susirinkimas.

38. Sekretoriatą sudaro Generalinis sekretorius ir Buhalteris, kurie yra samdomi darbuotojai. Jų veiklą reglamentuoja pareiginiai nuostatai. Prireikus, darbuotojų skaičius gali būti keičiamas.

39. Revizoriumi, 44 p. išvardintoms funkcijoms atlikti, renkamas Konferencijos narys 3 metų kadencijai visų Konferencijos narių balsų dauguma (50 % plius 1 balsas) slaptu balsavimu. Revizoriaus kadencijų skaičius neribojamas, tačiau jis negali būti renkamas antrai kadencijai iš eilės. Jis gali būti atšauktas 2/3 visų narių balsų dauguma slaptu balsavimu.

 

V. Turtas ir lėšos

40. Konferencijai nuosavybes teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ar labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas Konferencijos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

41. Konferencijai priklausantis turtas gali būti įgytas už Konferencijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitu teisėtu būdu.

42. Konferencijos lėšas sudaro:

42.1. vienkartiniai Konferencijos narių stojimo mokesčiai, kurių dydį nustato Konferencijos narių susirinkimas;

42.2. Konferencijos narių metiniai mokesčiai (šie gali būti įmokami per du kartus), kurių dydį kasmet nustato Konferencijos narių susirinkimas;

42.3. kiti Lietuvos kolegijų tiksliniai įnašai, kurių dydis nustatomas Konferencijos narių susirinkimo nutarimu;

42.4. lėšos, kurias skyrė Lietuvos Respublikos bei užsienio institucijos ar fondai konkrečių Konferencijos vykdomų projektų ir programų įgyvendinimui;

42.5. dovanotos lėšos ir parama, kurią skyrė Lietuvos ar užsienio įmonės ar organizacijos;

42.6. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Konferencijos lėšas;

42.7. skolinto kapitalo lėšos;

42.8. kitos teisėtai gautos lėšos.

43. Konferencijos lėšos naudojamos šiuos įstatus atitinkančiai veiklai. Konferencijos lėšų panaudojimą kartą per metus tikrina Revizorius ir apie rezultatus informuoja Prezidentą bei susirinkime Konferencijos narius.

 

VI. Konferencijos veiklos pasibaigimas

44. Konferencijos veikla gali pasibaigti 2/3 Konferencijos narių susirinkimo nutarimu arba Lietuvos Respublikos įstatymų numatytos institucijos sprendimu.

45. Visus klausimus, susijusius su Konferencijos veiklos pasibaigimu, sprendžia Konferencijos narių susirinkimo išrinkta Likvidacinė komisija.

46. Sumokėjus mokesčius į biudžetą, atsiskaičius su kreditoriais ir darbuotojais, likęs konferencijos turtas ir lėšos naudojamos Likvidacinės komisijos nutarimu įstatymų nustatyta tvarka.

 

VII. Įstatų keitimas

47. Šie įstatai gali būti keičiami Konferencijos narių susirinkimo, kuriame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų balso teisę turinčių narių slaptu balsavimu ne mažiau kaip 2/3 Konferencijos susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

48. Konferencijos organų nutarimai ir pranešimai, kita reikalinga informacija išsiunčiama nariams elektroniniu paštu, faksimilinio ryšio priemonėmis arba paštu pagal Lietuvos kolegijų direktorių konferencijos darbo reglamente numatytą tvarką.

49. Su visais dokumentais apie asociacijos veiklą nariai turi galimybę susipažinti Konferencijos buveinėje.

50. Konferencijos pranešimai ir skelbimai, kurie pagal įstatymus ar Konferencijos valdymo organų nutarimus turi būti skelbiami viešai, yra skelbiami šalies dienraštyje „Lietuvos rytas" arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai" ir LKDK internetinėje svetainėje www.kolegijos.lt

51. Konferencijos filialai ar atstovybės steigiamos bei jų veiklos nutraukiamos įstatymų nustatyta tvarka.